תקנון תחרות סטרטאפים-SilicoNegev

החזון

החזון של מארגני התחרות הינו חיזוק קהילת הסטארטאפים בנגב ועידוד השקעות במיזמים טכנולוגיים באזור הנגב או אשר פועלים לטובת הנגב. התחרות נוסדה בשל רצון להגדיל את כמות המיזמים הטכנולוגיים באזור הנגב, לעודד ולהנגיש משאבים פיננסיים למיזמים אלו, כמו כן לחשוף הזדמנויות לסטרטאפים הפועלים בישראל ועשויים לפעול באזור הנגב.

 1. הגדרות

 1. התחרות The Negev Startup Competition - הינה תחרות חדשנות רב שלבית שבסופה ייבחר המיזם המוביל בו יושקעו עד ל500,000 ש"ח לטובת פיתוח וצמיחה.
 2. עמותת מט"ע  - (מרכז טכנולוגיות עתידיות) נוסדה במטרה לסייע למיזמי חדשנות בנגב. העמותה משקיעה במיזמים בעלי סיכוי כלכלי חיובי בהיקף של עד 500 אלף ש"ח לחברה. חברי ההנהלה בעלי רקע טכנולוגי ועסקי רב בענפי המשק השונים ולפי כך שותפים מלאים בבחינת השקעות העמותה. מקורות תקציב ההשקעות של העמותה הינן מתוך השקעותיה בעבר בפארק רותם במישור רותם בנגב. עמותת מט"ע הינה היישות המשפטית אשר תוביל את אירוע התחרות לכל אורך הדרך.
 3. קהילת Tech7 - קהילת הטכנולוגיה והיזמות של באר-שבע והדרום הוקמה בינואר 2015 על ידי מספר נציגים מובילים מפארק ההייטק, סטודנטים ויזמים מקומיים, מתוך הרצון לקדם ולחזק את קהילת ההייטק במטרופולין באר שבע ולמצב את כל האזור כמוביל טכנולוגי ברמה הבינלאומית. קהילת Tech7 אינה גוף רשמי (אינה יישות משפטית), אם כי גוף מייעץ מתוקף ניסיונו בעיר באר שבע בפרט וקהילת ההייטק הדרומית בכלל.
 4. מארגני התחרות- עמותת מט"ע וקהילת Tech7.   מארגני התחרות יהיו רשאים לעדכן או לשנות את הוראות תקנון זה בכל מועד שהוא, לפי שיקול דעתם הבלעדי. מארגני התחרות יהיו רשאים לפסול משתתף שאינו עונה על הוראות התקנון בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.
 5. מנהל התחרות - את התחרות ינהל מר דוב ברק ת.ז. 006586572  (להלן: מנהל התחרות), מעמותת מט"ע. אשר ישמור על אכיפת כללי התקנון.
 6. וועדת שיפוט – וועדת השיפוט תהא מורכבת מנציגי מארגני התחרות וכן גורמים מקצועיים אחרים מתחומים טכנולוגיים שונים לפי שיקול דעתם הבלעדי של מארגני התחרות.
 7. המשתתף ו/או המיזם  – צוות המיזם המשתתפים בתחרות, לפי המגבלות המצויינות בתקנון התחרות.
 8. אתר אינטרנט של התחרות – מארגני התחרות יקימו אתר אינטרנט שיוקדש לתחרות. כתובת האתר ופרטים נוספים יפורסמו גם בעמוד הפייסבוק של Tech7. שינויי התקנון ו/או הודעות ו/או מידע חיוני יפורסם באתר האינטרנט של התחרות.
 9. מועמד לקבלת השקעה  הינו משתתף, אשר לגביו הכריעה וועדת השיפוט כי הינו זכאי לעלות לשלב 2, והכל, לאחר שאותר, ושהוכח כי הוא עומד בתנאי תקנון זה להלן.
 10. מקבל ההשקעה  הינו מועמד לקבלת ההשקעה אשר ייבחר כמפורט בתקנון זה, כמו כן נבחר ע"י וועדת השיפוט כמועמד להשקעה בגובה המפורט בתקנון זה.

 1. קריטריונים לקבלת ההשקעה
 1. התקדמות בכל שלבי התחרות כפופה לשיקול דעתם הבלעדית, הפרטית והחופשית של מארגני התחרות. לידיעת אלו הבוחרים להירשם ו/או להשתתף בכל צורה שהיא - הובאו לפניכם תנאי הסף המינימליים  כפי שמפורטים בסעיף 2.4 ותת סעיפיו.
 2. השתתפות בתחרות כפופה לתנאים כמפורט בתקנון זה וכפי שיוסבר בערוצי המדיה השונים.
 3. הכניסה הרשמית לתחרות מותנת באישור מארגני התחרות, בכפוף להוראות תקנון זה.
 4. הקריטריונים:
 1. מיזם טכנולוגי בעל זיקה לנגב - כל משתתף שרואה בחיבור מייסדיו ו/או פעולותיהם כבעלות משמעות לנגב רשאי להירשם לתחרות. יודגש שגם עבור קריטריון זה תחול בראש ובראשונה תחולת סעיף 2.1
 2. תנאי סף למיזמים טכנולוגיים אשר נמצאים בשלב מתקדם בפיתוח ועברו את שלב פיתוח המוצר/מתנהלים מול לקוחות או לחלופין בעיצומו של סבב השקעות. כלומר, המיזם נמצא בשלבים מתקדמים ועבר את שלב הרעיון. כמו כן תינתן עדיפות למיזמים אשר להם כבר מכירות בישראל או בחו"ל.
 3. המיזם אשר יקבל את ההשקעה יהיה בעל אופי טכנולוגי וחדשני או לחלופין חברות טכנולוגיות אשר כוונותיהן עסקיות ולא מוגדרות כמיזמים חברתיים או מיזמים מהמגזר השלישי.
 1. ועדת השיפוט תבחר את המיזם המועמד להשקעה, לפי מסמך המפרט את השימוש העתידי בכסף שיתקבל מההשקעה.
 2. הגשת תוכנית עסקית מוצלחת אשר תבטא את השאיפות העסקיות ואת אופן התפתחות החברה בשנים הקרובות, תהווה שיקול משמעותי בבחירת המיזם המועמד להשקעה.
 3. המיזם המועמד להשקעה יחויב בהגשת כלל המסמכים הנדרשים במהלך התחרות ועל פיהם תקבל ועדת השיפוט את ההחלטה בדבר ההשקעה.
 4. מועד תחילת ההרשמה לתחרות 28 /02/2018 בשעה 08:00
 5. מועד הסופי להגשת מועמדות לתחרות  לא יאוחר מהתאריך 28/3/17 בשעה 12:00.
 1. אופן הרישום לתחרות
 1. ההרשמה לתחרות תיערך החל מיום 31/1/2017 בשעה 08:00  עד ליום

11/3/2017 בשעה 12:00  , או עד מועד אחר כפי שיקבעו מארגני התחרות וכפי שיעודכן בערוצי המדיה השונים מעת לעת.

 1. כלל ההגשות לרבות טופס הרישום יוגשו דרך אתר התחרות הייעודי.
 2. ה שתתפות בתחרות תתבצע על ידי שליחת טופס הרישום הייעודי של התחרות, וזאת באמצעות פלטפורמת הרישום דרך אתר האינטרנט של התחרות.
 3. במסגרת טופס הרישום יתאר המשתתף, בין היתר, את המוצר שבבעלותו, פרופיל החברה ופרטים אישיים, הכוללים, בין היתר, את שם נציג החברה/איש קשר, תפקידו, טלפון, כתובת דוא"ל. למניעת ספק, מובהר, כי הקלדת הפרטים האישיים, באופן מדויק ומלא, הינם אך ורק באחריותו של המשתתף והכרחיים לצורך קבלה לתחרות.
 4. למארגני התחרות או למי מטעמם אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות, אי דיוק ו/או שיבוש בהקלדת הפרטים האישיים בטופס הרישום ו/או בכל מקום נדרש אחר במסגרת התחרות.
 5. על החברות המשתתפות להגיש מסמכים רלוונטיים להחלטת מארגני התחרות ו/או ועדת השופטים בעניין קידום המשתתפים לשלב הבא בתחרות כפי שידרשו מעת לעת לרבות אך לא מוגבל לתקציר מנהלים, מצגת משקיעים ותכנית עסקית. מיזם משתתף רשאי לבחור שלא לעשות זאת ולוותר בזאת על המשך השתתפותו בתחרות.

 1. פרשנות
 1. המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד מימנו.
 2. תקנון זה בא להוסיף על תנאי ההשתתפות הכלליים המופיעים בעמוד התחרות. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, בכתב או בעל פה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות בעיתונות הכתובה, בניוזלטרים, בטלוויזיה, ברדיו, באתרי אינטרנט (לרבות עמוד התחרות), תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון.
 3. כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.
 4.  השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו לצרכי נוחות בלבד, וכולל גם פניה בלשון נקבה, יחיד ורבים.
 5. בכל מקום בתקנון זה בו נאמר או משתמע, כי מארגני התחרות יבצעו דבר מסוים ו/או יחליטו בעניין מסוים ו/או יקבעו עניין מסוים, או בו מוקנית למארגני התחרות, במפורש או מכללא, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע דבר מסוים ו/או להחליט בעניין מסוים ו/או לקבוע עניין מסוים, יפעלו מארגני התחרות (או יחליטו שלא לנקוט בכל פעולה כאמור) בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וללא חובת הנמקה, ופעולתם (או אי פעולתם) של מארגני התחרות כאמור תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור,ולמשתתפים לא תהיה כל תביעה, טענה או דרישה בגין פעולתם (או אי פעולתם) של מארגני התחרות כאמור.

 1. וועדת שיפוט/צוות השופטים ואופן בחירת המועמדים לקבלת השקעה
 1. משמעות קבלת מיזם הודעת דוא"ל בדבר קבלתו לתחרות, ובלבד שאינה שגיאה, היא עמידתו בתנאי הסף שהוגדרו בסעיף 2.4 ותתי סעיפיו. משלב זה ואילך, ימדד המיזם על פי קריטריונים עסקיים בלבד, כפוף לשיקול דעתם הבלעדי, החופשי והפרטי  של מארגני התחרות.
 2. המיזם המנצח ייבחר תוך בחינת יכולות וכישורים של בעלי המיזם.
 3. בחירת המיזם המנצח תעשה ע"י וועדת השיפוט, וזאת בהתאם להחלטת רוב של מעל ל51%.
 4. מנהל התחרות יעביר את שם המיזם המועמד לקבלת השקעה למארגני התחרות שיכריזו על קבלת ההשקעה במועד שנקבע מראש.
 5. פאנל השופטים בוועדה יהיה הוגן וחסר משוא פנים. שופט רשאי לפסול את עצמו מלשפוט מיזם מסוים על פי שיקולו הבלעדי וזאת בשל קשר נוכחי ו/או בעבר ו/או  היכרות עם המיזם ו/או המשתתף. במצב זה, המיזם לא יהיה בעמדת נחיתות ביחס ליתר המיזמים ויישפט ע"י יתר השופטים.
 6. מארגני התחרות ומנהל התחרות שומרים לעצמם את הזכות לשנות או להחליף את הרכב השופטים בכל עת ומכל סיבה וזאת ללא הודעה מוקדמת.

 1. השקעה במיזם הנבחר
 1. המיזם הנבחר בתחרות יקבל השקעה בגובה עד 500,000 ש"ח.
 2. ההשקעה תבוצע בהתאם לתנאי ההשקעה שיוגדרו בעתיד בין המשקיע למיזם.
 3. באם לא נבחר ע"י וועדת השיפוט מיזם אשר ראוי, בעיני הועדה, לקבל השקעה, יקבל המיזם אשר ידורג במקום הראשון בתחרות מענק תנחומים על סך 10,000 ש"ח.
 4. במידה ומט"ע לא תגיע לסיכום השקעה במיזם שהגיע ראשון בתחרות, תועבר הזכות להשקעה למיזם שהגיע למקום השני.

 1. הצהרות והתחייבויות המשתתף

המשתתף מצהיר ומתחייב כלפי מארגני התחרות כדלקמן:

 1. כל המיזמים אשר ניגשים לתחרות הינם מיזמים מקוריים, והמשתתף אינו מגיש מיזם אשר זכויות היוצרים עליו, לרבות רישומי פטנטים, שייכים לצד שלישי כלשהו. ידוע לו כי מארגני התחרות רשאים לדרוש מכל משתתף הוכחות לעניין זה.
 2. למנהל התחרות ו/או מארגני התחרות ישנה הזכות לדרוש גישה למיזם באופן אישי או דרך אמצעי / גורם סביר על מנת לוודא שהמיזם פועל/מתעתד לפעול כפי שצוין בתיאור המיזם בבקשת כניסה לתחרות. ככל שלא תינתן האפשרות לבחון את המיזם, הדבר עלול לגרור אחריו פסילה ואי מתן האפשרות להשתתף בתחרות.
 3. ככלל, אין מארגני התחרות אחראים על רישומי המיזמים בלשכת רשם הפטנטים. בנוסף, ידוע למשתתף כי על אחריותו לבדוק האם המיזם שלו רשום כפטנט ו/או נמצא בתהליך רישום ועל המשתתף אחריות בלעדית בהקשר עם עניין זה.
 4. המיזם ו/או המשתתף אשר ניגש לתחרות אינו נמצא כרגע ו/או צפוי להימצא בטווח זמן סביר, בהליך פשיטת רגל.
 5. מארגני התחרות שומרים לעצמם את הזכות, על פי שיקול דעתם המוחלט, להתנות את ההשתתפות בתחרות בתנאים נוספים ו/או שונים.
 6. ההשתתפות בתחרות אינה כרוכה בתשלום.
 7. ידוע למשתתף וצוות המיזם כי המיזמים, לרבות החומרים שיפורסמו במסגרת התחרות, יהיו חשופים לצפיית הציבור וכל האחריות ככל שתחול בהקשר עם עניין זה תהיה על המשתתף, ו/או צוות המיזם באופן בלעדי.
 8. המשתתף ו/או המיזם מעניק למארגני התחרות את אישורו הבלתי חוזר לפרסום הרעיון והמיזם, הסבר קצר על דרך הפתרון ונאום המכירות של המשתתף. כמו כן, למארגני התחרות ו/או מי מטעמם ו/או למנהל התחרות ו/או לוועדות התחרות תהיה הזכות לפרסם את המיזמים בכל פלטפורמה שיבחרו וזאת ללא תמורה וללא הגבלה, לצורך פרסום הרעיון/המיזם באתר התחרות ו/או בערוצי המדיה השותפים לתחרות ו/או לכל צורך אחר בהקשר עם התחרות. יובהר כי במידה והמיזמים יפורסמו, יאוזכר שמו של המשתתף. הפרסום יתבצע   בהתאם לאפשרויות מארגני התחרות ובהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של מארגני התחרות.
 9. בהשתתפות בתחרות מקנה המשתתף זכות שימוש בלתי חוזרת למארגני התחרות לעשות שימוש בפרטים הנמסרים על ידי המשתתף במסגרת התחרות בכל דרך שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות לצורך עשיית פרסומים והצגת מידע על ידי עורכת התחרות או מי מטעמה (כולל מידע מסחרי ופרסומי), בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א - 1981
 10. כי המשתתף הינו האחראי הבלעדי ובאופן אישי לכל נזק, מכל סוג שהוא, ככל שיגרם כתוצאה מהשימוש ומפרסום המיזמים, לרבות, אך לא רק, בהיבטים של הפרת זכויות קניין רוחני והגנת הפרטיות.
 11. המשתתף מסכים בזאת כי יפצה וישפה את מארגני התחרות ו/או מי מטעמם, בגין כל נזק ככל שייגרם, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, ו/או לכל צד ג' שהוא ,נזקים נסיבתיים, הוצאות, מכל מין וסוג, תביעה וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה דרישה או תביעה הנובעת ממעשה או מחדל הקשורים בדרך כלשהי לפרסום המיזם ו/או המשתתף ו/או הנובעים מהפרה ישירה או עקיפה של הוראות תקנון זה.
 12. המשתתף נותן בזאת למארגני התחרות או למי מטעמה רשות בלתי חוזרת, ללא תשלום, בלתי מוגבלת בזמן ואשר ניתנת להעברה, להציג ולעשות שימוש פרסומי במיזמים, תוך מתן קרדיט, וכן לעשות שימוש במידע המסופק למארגני התחרות במסגרת התחרות בכל דרך הנראית לה, ללא מגבלת זמן ובאופן בלתי חוזר, בין היתר, בפרסום באתר התחרות או במדיה ו/או מקומות אחרים, לרבות בעיתונות אלקטרונית ו/או כתובה ו/או בכל מדיה אחרת ו/או בשילוב הכרזות במסגרת פרסומים ככל שיהיו, והכול ללא שום טענה או דרישה מצד המשתתף וללא תמורה מכל סוג שהוא.
 13. כי ידוע למשתתף ו/או מי מטעמו שמארגני התחרות יהיו רשאים לשנות מכל סיבה שהיא וללא הודעה מוקדמת וללא הסבר נוסף, את תקופת התחרות, את מועד תחילת התחרות ואת מועד סיום התחרות, את גובה ואופי ההשקעה ואת מועד פרסום שמות המיזמים הנבחרים בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, תוך פרסום הודעה באתר התחרות בהתאם לכללי תקנון זה.
 14. כי אין ולא תהיה למשתתף ו/או מי מטעמו, כל טענה, דרישה או תביעה כלפי מארגני התחרות ו/או מי מטעמם בגין ההשתתפות בתחרות וכל הכרוך בה, לרבות, אך לא רק, בגין החלטת מארגני התחרות לגבי המשך ו/או הפסקת תחרות, שינוי מועד התחרות, מועד פרסום שמות המיזמים הנבחרים, פסילת משתתפים, פסילת מיזמים, פרסום המיזמים ובחירת המיזמים הנבחרים בתחרות, השימוש הנעשה בתכנים המועלים על ידו, סוגה או מועד הענקה וכל יתר התנאים המפורטים בתקנון זה.
 15. כי ידוע למשתתף שמארגני התחרות ו/או מי מטעמם, לא יישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם למי מהמשתתפים בתחרות בגין ו/או בקשר להשתתפותם בתחרות וכי כל נזק שייגרם הינו באחריות הבלעדית של המשתתף ו/או מי מטעמו וככל שנזק יגרם לכל צד ג' שהוא, מתחייב המשתתף לפצות את הניזוק בהתאם.
 16. כי ידוע למשתתף שעליו להגיש את המיזם דרך אתר האינטרנט של התחרות וכי על מנת להזדהות בעת הגשת המיזם.
 17. כי ידוע למשתתף כי באחריותו הבלעדית להסדיר את כל הנושאים בהקשר לזכויות היוצרים, רישיון שימוש וחוקיות שימוש בתוכנות בהן משתמש לפיתוח המיזם.
 18. מוסכם בזאת כי בכל מקרה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות שימוש, רישיון שימוש ו/או הפרת כל זכות של קניין ו/או קניין רוחני בהקשר עם המיזם המוצג, יהיה באחריותו הבלעדית של המשתתף והמציג של המיזם וכי מארגני התחרות אינם נושאים בכל סוג של אחריות בנושא זה.
 19. כל משתתף בתחרות מסכים לציית ולהיות מחויב לכללים רשמיים המוזכרים בתקנון זה ולהישמע להוראות ו/או החלטות של מנהל התחרות ו/או מארגני התחרות ו/או מי מטעמם.
 20. החלטות שופטים ותוצאות התחרות הינם מחייבים וסופיים בכל הקשור לתחרות זו.
 21. כל משתתף מסכים לשחרר את מארגני התחרות ו/או מי מטעמם מפני ונגד כל תביעה, הוצאות, ואחריות לרבות, אך לא רק, מרשלנות ונזקים מכל סוג שהוא לבני אדם ורכוש, כולל אך לא רק חדירה לפרטיות, ניכוס, פריצה, גילוי לציבור של עובדות חסויות, הצגה כוזבת לעין הציבור ו/או עניין משפטית אחר לרבות, אך לא רק מלשון הרע, הוצאת דיבה, פגיעה בזכות הפרסום, הפרת זכות יוצרים, הפרת סימן מסחרי ו/או זכויות קניין רוחני כלשהי, נזק לרכוש ו/או מוות חו"ח ו/ו או פציעה הנובעים או קשורים לכניסה של משתתף לתחרות ו/או שימוש ו/או ניצול לרעה של ההשקעה לרבות בתחרות עצמה ו/או לאחר סיום התחרות,  ו/או בשל ניצול או שימוש לרעה של מידע כלשהו.
 1. תנאים כלליים
 1. התקנון מסדיר את תנאי ההשתתפות בתחרות והינו חוזה לכל דבר ועניין, שיש בו כדי למצות את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות בתחרות. מארגני התחרות רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לתקן, לשנות או לעדכן את התקנון בכל עת, לרבות במהלך התחרות, ללא צורך בהודעה מוקדמת. באחריותו של המשתתף להתעדכן בפרטי התכנון ובכל שינוי, עדכון, תיקון וכיו"ב שיעשו בתקנון מעת לעת.
 2. משתתף יוכל לקחת חלק בתחרות, בכפוף להסכמתו לתנאי תקנון זה, והכל, כמפורט בתקנון זה.
 3. פסילת מיזם תתבצע ע"י מארגני התחרות ו/או מי מטעמם אשר רשאים לפסול מיזם בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.
 4. הגשת בקשה להשתתף בתחרות והעברת המיזם למארגני התחרות תתבצע באמצעות אתר התחרות, לרבות מסירת פרטי המשתתף, בהתאם להנחיות המפורטות באתר התחרות. השלמת תהליך הגשת המיזם לתחרות מחייבת מילוי טופס הפרטים במלואו.
 5. מועד ומיקום מסירת ההשקעה ייקבע על ידי מארגני התחרות, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.
 6. הדין החל על תחרות זו ועל תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית נתונה לבית המשפט המוסמכים והמתאים בבאר שבע בלבד.
 7. מארגני התחרות שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להשעות ו/או לשנות את התחרות, או כל חלק ממנה, אם כל תרמית, כשלים טכניים או כל גורם אחר מעבר לשליטה סבירה של מארגני התחרות פוגעים בשלמות או בתפקוד תקין של התחרות, כפי שיקבע על ידי מארגני התחרות על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 8. מארגני התחרות שומרים לעצמם את הזכות, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לפסול כל משתתף ו/או מיזם ו/או מתמודד אותו הם מוצאים כמשבש את תהליך התחרות ו/או את פעולת התחרות ו/או שפועל בניגוד להוראות תקנון זה.
 9. כל ניסיון של משתתף בכוונה לערער את הפעולה הלגיטימית של התחרות עשוי להיות הפרה של הוראות התקנון שתגרור אחריו דחיית השתתפותו של המשתתף ו/או אף תביעה בגין נזקים שנגרמו.
 10. מארגני התחרות יאכפו את כללי התקנון ואף אם לא צלחו לאכוף כל תנאי מכללים הרשמיים של התקנון, לא יהווה הדבר ויתור על הוראה זו או אחרת.
 11. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר הנוגע לתחרות, יגברו הוראות תקנון זה ויצויין כי כל פרסום ביחס לתחרות ו/או כלליו, במידה ויהיו כאלה, בין אם הוצגו באתר התחרות ו/או במדיה אחרת, יהיו לנוחיות המשתתפים ולצורך פרסום קיומה של התחרות בלבד.
 12. בכל מקרה של מחלוקת ו/או חילוקי דעות בהקשר לפרשנות הנובעים מהוראות תקנון זה, מי שמוסמך יהיה להכריע בהם הינם מארגני התחרות ו/או מי מטעמם ככל שיקבע ו/או הוסמכו לכך.
 13. תקנון התחרות יוצג לעיון הציבור באתר התחרות והשתתפות בתחרות מהווה אישור המשתתף כי קרא את התקנון, הבין את הוראותיו וכי הוא מקבל על עצמו את כל תנאי התחרות כמפורט בתקנון.
 14. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תחשב כלא קבילה, אזי הדבר יבטל את החלק הלא קביל בלבד, ולא ישליך על יתר הוראות התקנון ו/או על החלק הקביל של ההוראה  המדוברת.
 15. למען הסר ספק, תקנון התחרות הינו לצורכי תחרות שיווקית גרידא, ולא ייחשב כתחרות כהגדרתה בסעיף 224 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977 , וזאת עקב העובדה, כי בחירת המיזם המועמד למתן ההשקעה אינה תלויה בגורל.

 1. הגבלות על אחריות
 1. מארגני התחרות ו/או מי מטעמם אינם אחראים על כל מידע שגוי ו/או לא מדויק, בין אם נגרם על ידי המשתתפים ו/או ע"י מי מטעם מארגני התחרות לרבות טעויות דפוס ו/או על ידי כל ציוד ו/או תוכנות במהלך ו/או אחרי מועד סיום התחרות.
 2. מארגני התחרות ו/או מי מטעמם אינם אחראים על כשלים טכניים מכל סוג שהוא, לרבות, אך לא רק, תקלות, הפרעות או ניתוקים של אתר האינטרנט של התחרות ו/או שרת.
 3. מארגני התחרות ו/או מי מטעמם אינם אחראים על התערבות אדם בלתי מורשה בכל חלק של תהליך הרישום לתחרות ו/או פריצה למערך המחשוב של התחרות.
 4. מארגני התחרות ו/או מי מטעמם אינם אחראים על טעות טכנית או אנושית אשר עלולה להתרחש בניהול התחרות, שמירת מידע כלשהו בהקשר למיזמים ו/או בעיבוד תהליכים במהלך התחרות ו/או לשמירת תוצאות התחרות.
 5. מארגני התחרות ו/או מי מטעמם אינם אחראים על כל פגיעה ו/או נזק לגוף ו/או לנכס אשר עלול להיגרם, במישרין או בעקיפין, באופן מלא או חלקי, על ידי השתתפות של משתתף בתחרות ו/או קבלה ו/או שימוש ו/או שימוש לרעה כלשהו בהשקעה כלשהי ע"י הנבחרים  בתחרות.  ככל שמסיבה כלשהי, מיזם של המשתתף ניזוק, אבד או נהרס או נפגם או הושחת, אין מארגני התחרות יישאו בכל אחריות להתרחשות זו וכל האחריות בדבר עניין זה תהיה על המשתתף באופן בלעדי.

 1. סכסוכים

המשתתף מסכים בזאת כי כל סכסוך שהוא, טענות ותביעה הנובעים ו/או הקשורים בתחרות זו, ו/או בכל השקעה שתוענק, יישובו תחילה באמצעות ניסיון הולם של הצדדים להגיע לפתרון הסכסוך ללא ערכאות משפטיות וככל שלא צלח ניסיון כנה של הצדדים לישוב הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט, תהיה הסמכות הבלעדית כאמור לעיל לבית המשפט המתאים בבאר-שבע .